Sprawdź, jakie zmiany wprowadza projekt slim VAT

Celem najnowszych zmian w VAT jest wprowadzenie ułatwienia w rozliczaniu VAT. Co się zmieni w zakresie korekty faktur, MPP i prezentu o małej wartości?

Naczelnicy urzędów celno-skarbowych zyskają większe uprawnienia

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący upoważnienia naczelników urzędów celno-skarbowych oraz dyrektorów izb administracji skarbowej do wykonywania niektórych zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Kodeks spółek handlowych zostanie zmieniony

Sprawdź, jakie nowe rozwiązania zostaną wprowadzone do Kodeksu spółek handlowych i od kiedy przewidziane są zmiany.

Błąd w nowym JPK_VAT może słono kosztować

Do wejścia w życie nowego pliku JPK_VAT zostało już niewiele czasu. Przygotowując plik, warto zachować ostrożność, ponieważ za pomyłki przewidziane są sankcje.

Zmieni się zakres wpłat na mikrorachunek podatkowy

Na podstawie obowiązujących od lipca zmian w Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjneumożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku. Właśnie pojawił się projekt takiego rozporządzenia.

Sprawdź, jakie zasady dokumentowania rezydencji podatkowej obowiązują w czasie epidemii

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 utrudniła pozyskiwanie certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Pojawiły się jednak w tym zakresie pewne ułatwienia dla podatników.

Od 2021 roku estoński CIT − czy taki wybór nie przekreśli szans na inne ulgi

Resort finansów zamierza wprowadzić nowy rozdział w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych − ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Nowy CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, jest wzorowany na rozwiązaniu m.in. estońskim.

Jak sporządzać korekty za miesiące wcześniejsze niż październik 2020 roku

Od 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Pojawiają się wątpliwości dotyczące poprawiania błędnych plików.

Jak od 2021 roku zmienią sią maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.