Nierozliczone koszty ubezpieczenia samochodu – sprawdź księgowania

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Zgodnie z prawem bilansowym wszelkie ubezpieczenia rozliczane w czasie powinny być księgowane jak RM czynne i rozliczane miesięcznie w ciężar kosztów działalności rodzajowej. Co zrobić z nierozliczonym ubezpieczeniem auta?

Na sporządzenie sprawozdania jest czas do końca marca

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Zdarza się jednak, że firma nie dostarczyła niezbędnych dokumentów osobie sporządzającej bilans. Co zrobić w takiej sytuacji?