Urząd skarbowy przyjmie każdą wpłatę

Po wejściu w życie nowej ordynacji podatek, zaległość, odsetki za zwłokę oraz inne opłaty i niepodatkowe należności budżetowe będą za podatnika mogli zapłacić płatnicy, inkasenci, następcy prawni oraz osoby trzecie bez względu na kwotę zobowiązania.