WYDANIE ONLINE

Przygotuj się na kontrole w związku z tarczą antykryzysową
Jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że przedsiębiorca bezpodstawnie albo w sposób niezgodny z przepisami skorzystał z pomocy państwa na podstawie rozwiązań antykryzysowych, to w większości przypadków będzie musiał zwrócić nienależnie wypłacone mu kwoty wraz z odsetkami. Jak przygotować się na odwiedziny urzędników?

czytaj więcej »

Pracodawca kupił dla swoich pracowników grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowie. Poznaj stanowisko ZUS i upewnij się, czy takie świadczenia wchodzą do podstawy wymiaru składek ZUS.

czytaj więcej »

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 rok powinno nastąpić do 30 września 2020 r., termin ten został przesunięty w związku z COVID-19. Jak w tym roku bezpiecznie przeprowadzić proces zatwierdzania sprawozdań?

czytaj więcej »

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

czytaj więcej »

Resort finansów zamierza wprowadzić nowy rozdział w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych − ryczałt od dochodów spółek kapitałowych. Nowy CIT, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, jest wzorowany na rozwiązaniu m.in. estońskim.

czytaj więcej »

Pandemia spowodowana wirusem SARS-CoV-2 utrudniła pozyskiwanie certyfikatów rezydencji od zagranicznych kontrahentów. Pojawiły się jednak w tym zakresie pewne ułatwienia dla podatników.

czytaj więcej »

Na podstawie obowiązujących od lipca zmian w Ordynacji podatkowej minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego, mając na względzie uwarunkowania techniczne i organizacyjneumożliwiające przekazywanie należności przy użyciu tego mikrorachunku. Właśnie pojawił się projekt takiego rozporządzenia.

czytaj więcej »

Od 1 października 2020 r. wejdą w życie przepisy określające nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT oraz obowiązek przesyłania nowego pliku JPK_VAT będącego dokumentem elektronicznym wspólnym dla przesyłania deklaracji VAT oraz ewidencji VAT. Pojawiają się wątpliwości dotyczące poprawiania błędnych plików.

czytaj więcej »

Pracodawca prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy obejmującą m.in. dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Chodzi tu np. o wnioski urlopowe, wnioski o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu czy dokumenty potwierdzające odwołanie pracownika z urlopu.

czytaj więcej »

wiper-pixel