WYDANIE ONLINE

11 kroków do wypełnienia wiążącej informacji stawkowej
WIS to zupełnie nowe narzędzie, które ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowego stosowania stawek VAT, właściwych dla danego towaru bądź usługi. W celu uzyskania wiążącej informacji stawkowej należy wypełnić specjalne do tego przeznaczony formularz, oznaczony jako WIS-W. Załącznikiem do niego jest formularz z oznaczeniem WIS-W/A.

czytaj więcej »

Tak zwany mały ZUS plus obowiązuje od lutego, ale w praktyce wciąż sporo jest wątpliwości. W tekście zajmiemy się rozwiązaniem jednej z nich.

czytaj więcej »

Od 2020 roku przedsiębiorca może upomnieć się o wystawienie faktury tylko do paragonu zawierającego jego NIP w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Konsumenci, którzy nie są podatnikami VAT, o fakturę do paragonu mogą wystąpić, tak jak wcześniej, w ciągu trzech miesięcy.

czytaj więcej »

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Zgodnie z prawem bilansowym wszelkie ubezpieczenia rozliczane w czasie powinny być księgowane jak RM czynne i rozliczane miesięcznie w ciężar kosztów działalności rodzajowej. Co zrobić z nierozliczonym ubezpieczeniem auta?

czytaj więcej »

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Zdarza się jednak, że firma nie dostarczyła niezbędnych dokumentów osobie sporządzającej bilans. Co zrobić w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Dzień 31 marca 2020 r. dla wielu podatników CIT będzie oznaczał w tym roku również termin na wypełnienie dodatkowego obowiązku – tym razem wynikającego z przepisów o schematach podatkowych, tj. złożenie formularza MDR-3. Konstrukcja przepisów o schematach podatkowych powoduje, że w większości przypadków są one związane z podatkiem dochodowym, dla którego zwykle (poza przypadkami przesuniętego roku podatkowego w CIT) rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

czytaj więcej »

W sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu zaliczki, to podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej in minus. Ten, który otrzyma zwrot zaliczki, a następnie fakturę korygującą, jest zobowiązany do zmniejszenia VAT naliczonego w tym okresie rozliczeniowym, w który otrzymuje fakturę korektę. Obowiązku zmniejszenia VAT naliczonego nie będzie, jeśli podatnik nie odliczy VAT naliczonego z faktury zaliczkowej.

czytaj więcej »

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie na rozpoczęcie biznesu. Sprawdźmy, jakie ma to skutki podatkowe.

czytaj więcej »

Ulga na złe długi, porównując do odpisów aktualizujących wartość należności oraz wierzytelności odpisywanych jako nieściągalne, pozwala w sposób mniej niesformalizowany zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami.

czytaj więcej »

Dnia 1 stycznia 2020 r. rozpoczął się bieg 12-miesięcznego terminu, w którym akcje każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej muszą zostać zdematerializowane. Oznacza to, że papierowe dokumenty akcji (w tym odcinki zbiorowe akcji) muszą zostać zastąpione zapisem cyfrowym.

czytaj więcej »

Firmy, które w związku z koronawirusem mają problemy z zapłatą bieżących składek do ZUS mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy.

czytaj więcej »

wiper-pixel