WYDANIE ONLINE

Od 1 stycznia 2019 r. więcej jednostek będzie prowadzić księgi
Od tego roku podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe, a więc w zeznaniu rocznym za 2019składanym do 30 kwietnia 2020 r.

czytaj więcej »

Obowiązują już przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt muszą przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

czytaj więcej »

Od stycznia 2019 roku wszedł w życie ogromny pakiet zmian w prawie podatkowym. Część zmian to daleko idące modyfikacje obecnie istniejących przepisów (np. nowe rozliczenia samochodów służbowych i leasingowanych), a część to zupełne nowe rozwiązania, niespotykane wcześniej w polskim prawie podatkowym (np. kontrowersyjny Exit Tax czy ulga IP box dla innowacyjnych przedsiębiorstw).

czytaj więcej »

Po nowelizacji ustawy o PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość, będą musieli przekazywać urzędom skarbowym informacje PIT-11. Skróci się też termin na wywiązanie się z tego obowiązku.

czytaj więcej »

Spośród wielu zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły od 1 stycznia 2019 r., warto pamiętać, że modyfikacji ulegają także przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków. Chociaż zmiany wynikają z ustawy nowelizującej z 15 czerwca 2018 r., to większość z nich weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.

czytaj więcej »

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może być stosowana, gdy głównym lub jednym z podstawowych celów dokonania czynności jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Nie będzie to już czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

czytaj więcej »

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo. Najszybciej zostaną nim objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r. Dla nich 3-miesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć́ umowę̨ o prowadzenie PPK, będzie liczony od 1 lipca 2019 r. Ustawa o PPK już weszła w życie.

czytaj więcej »

wiper-pixel