WYDANIE ONLINE

Szybsza amortyzacja od wartości początkowej środków trwałych stanowi ulgę inwestycyjną i jednocześnie formę pomocy udzielanej w zakresie i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego. Nowa ulga w formie amortyzacji jednorazowej nie będzie stanowiła pomocy de minimis.

czytaj więcej »

Podatnik zapłaci VAT, jako nabywca towarów, jeżeli dokonującym ich dostawy do Polski jest podatnik nieposiadający siedziby oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski, a dostawa towarów nie jest dokonywana w ramach sprzedaży wysyłkowej.

czytaj więcej »

Paragony fiskalne nie mogą być dostarczane drogą elektroniczną, gdyż w przypadku sprzedaży internetowej osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej obowiązkowe jest wysyłanie tych dokumentów pocztą tradycyjną.

czytaj więcej »

Przy rozliczeniu transakcji trójstronnych drugi z kolei podmiot wykazuje dane o dokonanych transakcjach w deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujących.

czytaj więcej »

Limit płatności gotówkowych, który określa możliwość zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów obowiązuje w zapłacie z podmiotami krajowymi oraz zagranicznymi.

czytaj więcej »

Niezamortyzowana część wartości początkowej motocykla, który został sprzedany może stanowić koszt podatkowy prowadzonej działalności.

czytaj więcej »

Przy określaniu przychodów ze sprzedaży, które są brane do ustalenia statusu małego podatnika nie uwzględnia się przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych oraz różnego rodzaju refundacji, dotacji i dofinansowań.

czytaj więcej »

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest przez jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości nie zawiera dokładnej definicji zdarzeń po dniu bilansowym. Bardziej precyzyjną definicję znajdziemy w międzynarodowych standardach rachunkowości.

czytaj więcej »

Spółka nie musi udzielać pracownicy urlopu macierzyńskiego, gdy nastąpi rozwiązanie przedłużonej umowy zawartej na czas określony w związku z porodem.

czytaj więcej »

Zwrot VAT podróżnym, w ramach tzw. systemu tax free jest możliwy, gdy zostanie zawarta umowa między podmiotem, który ma uprawnienia do dokonywania zwrotu, a sprzedawcą towarów.

czytaj więcej »

wiper-pixel