WYDANIE ONLINE

W projekcie zmian do ustawy o VAT został zawarty mechanizm podzielonej płatności, czyli tzw. split payment, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. Nowe zasady rozliczeń polegają na zapłacie sprzedaży netto na rachunek bankowy, a pozostałej części odpowiadająca kwocie VAT na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT.

czytaj więcej »

Członek zarządu spółki sporządzającej roczne sprawozdanie finansowe, który nie przekazał go do KRS lub urzędu skarbowego może zostać ukarany przez sąd lub organ podatkowy.

czytaj więcej »

Usługi serwisowe dotyczące instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych nie powinny być traktowane jak roboty budowlane objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia.

czytaj więcej »

Numer podatkowy UTR nadany kontrahentowi w Wielkiej Brytanii nie przesądza o rozliczeniu importu usług w Polsce.

czytaj więcej »

Jeśli w 2015 oraz 2016 roku poziom zatrudnienia wynosił co najmniej 10 pracowników, to w 2017 roku spółka nie jest mikroprzedsiębiorcą i musi składać informację w formie plików JPK.

czytaj więcej »

Spółka powiązana z podmiotami zagranicznymi, która jest jednostką dominującą i wchodzi w skład grupy kapitałowej ma obowiązek przedłożenia organom podatkowym raport z danymi w ramach trójmodułowego sporządzania dokumentacji cen transferowych.

czytaj więcej »

W przypadku umów o roboty budowlane twierdzenia organów podatkowych o tym, że potrącenie kaucji gwarancyjnej jest odrębnym tytułem, mającym swe źródło w zawartej między stronami umowie kaucji, nie jest uzasadnione. Źródłem zatrzymania części wynagrodzenia przez inwestora jest najczęściej sama umowa o roboty budowlane, a nie umowa kaucji.

czytaj więcej »

Podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2017 r. w ramach ulgi B+R może odliczyć maksymalnie 50% kosztów pracowniczych od podstawy opodatkowania CIT.

czytaj więcej »

Od umowy cywilnoprawnej zawartej z własnym pracownikiem należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, na zasadach analogicznych jak od umowy o pracę.

czytaj więcej »

W umowie o pracę jako miejsce jej wykonywania można wskazać kilka województw, o ile jest to uzasadnione charakterem pracy i faktycznie działalność pracownika rozciąga się na wskazany obszar.

czytaj więcej »

wiper-pixel