WYDANIE ONLINE

Podatnik, który nie zgadza się z wydaną interpretacją, wnosi skargę od razu do wojewódzkiego sądu administracyjnego bez wezwanie dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa.

czytaj więcej »

Spółkę nie obciążają obowiązki związane z podatkiem u źródła, gdy nabycie biletów lotniczych nastąpi u krajowych pośredników. Spółka nie musi dysponować certyfikatem rezydencji linii lotniczej oraz sporządzać dla wypłacanych kwot informacji IFT.

czytaj więcej »

Karty paliwowe, które uprawniają do nabywania towarów oraz usług na stacjach paliw w formie bezgotówkowej może być księgowany na podstawie otrzymanej zbiorczej faktury VAT.

czytaj więcej »

Spółka, która zatrudnia poniżej 10 pracowników, a jej suma aktywów bilansu wynosi poniżej 2 mln euro jest mikroprzedsiębiorcą niezobowiązanym w 2017 roku do składania plików JPK_VAT.

czytaj więcej »

Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi budowlanej powstaje w danym miesiącu z chwilą wystawienia faktury, gdy wcześniej podwykonawca nie otrzymał całości ani części zapłaty. Oznacza to, że podatek należny – w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia – wykazywany jest w drodze korekty deklaracji VAT-7 za ten miesiąc.

czytaj więcej »

Wybór rozliczeń w procedurze uproszczonej może być korzystny, gdyż opodatkowanie czynności może skutkować rozliczeniem przez spółkę dostawy wewnątrzwspólnotowej przy jednoczesnym rozliczeniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

czytaj więcej »

Gdy na skutek powtórnej kontroli okresu rozliczeniowego zostaną ujawnione wyłącznie nieprawidłowości co do stosowania stawki VAT do określonego towaru lub usługi innej niż stawka podstawowa – które nie zostały ujawnione w trakcie poprzedniej kontroli (o ile kontrolą była objęta prawidłowości stosowania tej stawki) – nie wszczyna się postępowania podatkowego.

czytaj więcej »

Odpisy aktualizujące należności zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczą.

czytaj więcej »

Brat otrzyma odprawę pośmiertną, gdy ma prawo do renty rodzinnej po śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby.

czytaj więcej »

Od 2017 roku obowiązuje nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016), która do celów podatkowych i rachunkowych ma zastosowanie od 2018 roku.

czytaj więcej »

wiper-pixel