WYDANIE ONLINE

Resort finansów chce od przyszłego roku objąć spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne opodatkowaniem CIT. Takie zmiany zakłada duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.

czytaj więcej »

Rząd planuje wprowadzić zmianę, która zakłada rozszerzenie zakresu umów zlecenia, od których ubezpieczeni będą zobowiązani opłacać składki ZUS. Wskutek zmiany, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które dotychczas nie płaciły składek ZUS od części swojego wynagrodzenia, zobowiązane będą do uiszczania tych należności.

czytaj więcej »

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok znajdują się informacje dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym roku. Jaka będzie kwota odpisu?

czytaj więcej »

Przystępowanie do PPK zostało rozłożone w czasie, w IV etapie do pracowniczych planów kapitałowych przystępują podmioty z najmniejszą liczbą zatrudnionych. Zdarza się, że wszyscy pracownicy złożą rezygnację z przystąpienia do PPK. Co w takiej sytuacji?

czytaj więcej »

Płatnicy składek – z wyjątkiem zleceniodawców oraz osób fizycznych zatrudniających pracowników niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – są zobowiązani do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy. 

czytaj więcej »

Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców dotyczącym podania numeru NIP w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania faktury. Objaśnienia dotyczą też wykazywania w nowym JPK_VAT wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

czytaj więcej »

Po zmianach przepisów każdy importer może skorzystać z uproszczenia w VAT, tj. rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory wykazywali podatek należny w zgłoszeniu celnym, mogą zmienić formę rozliczenia.

czytaj więcej »

Obowiązuje już rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to przewiduje wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych towarów i usług oraz obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji.

czytaj więcej »

Zasady funkcjonowania kapitału zapasowego wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Głównym celem tworzenia tego kapitału jest zapewnienie źródła finansowania straty bilansowej. W spółkach z o.o. jest on tworzony obowiązkowo z tzw. agio.

czytaj więcej »

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.

czytaj więcej »

Zwiększony limit pozwalający na zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego, nowe stawki ryczałtu – to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w przygotowanej przez resort finansów nowelizacji ustawy o PIT i CIT.

czytaj więcej »

Przygotowana przez resort finansów duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, oprócz opodatkowania CIT spółek komandytowych, wprowadza też zmiany dotyczące rajów podatkowych i dokumentacji cen transferowych.

czytaj więcej »

wiper-pixel