Jak wyglądają kontrole podatkowe w czasie COVID-19

Jakie branże są szczególnie narażone na odwiedziny urzędników, jakie narzędzia wykorzysta skarbówka przy kontrolach podatkowych w czasie COVID-19, co będzie przedmiotem kontroli? Sprawdźmy.

Zwolnienie z czynszu z powodu pandemii – sprawdź konsekwencje podatkowe

Utrzymywanie w czasie epidemii wysokości czynszu na dotychczasowym poziomie może okazać się niemożliwe. Jakie skutki w podatku dochodowym powstają, gdy z powodu pandemii wynajmujący zwalnia najemcę z zapłaty czynszu albo go obniża. Jak wygląda sytuacja wynajmującego, gdy najemca, z powodu trudności finansowych, nie płaci mu czynszu?

Jak złożyć zeznanie CIT-8 za 2020 rok w czasie pandemii COVID-19

Jednym z najważniejszych obowiązków podatników CIT jest złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym, po jego zakończeniu. Przy sporządzaniu zeznania CIT-8 za 2020 rok warto zwrócić uwagę m.in. na regulacje wprowadzone w związku z pandemią COVID-19.

Utrata wartości i zmiany szacunków

Występowanie istotnych przesłanek utraty wartości aktywów na koniec okresu sprawozdawczego może wymagać przeprowadzenia testów na utratę wartości aktywów niefinansowych na ten dzień.

Sprawozdanie finansowe 2020 – jak uwzględnić skutki spowodowane COVID-19

Sporządzając sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, trzeba w nim uwzględnić m.in. pomoc, z której firmy korzystały w ramach tarcz antykryzysowych. Przeanalizowaliśmy zalecenia Komitetu Standardów Rachunkowości dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego za 2020 rok i odzwierciedlania w nim skutków zdarzeń wynikających z COVID-19. Poznaj wskazówki KSR pomocne przy sporządzaniu sprawozdania.

Likwidacja firmy w związku z COVID-19 krok po kroku

Wiele firm stoi obecnie przed koniecznością zamknięcia działalności. Z likwidacją biznesu wiąże się wiele obowiązków podatkowych.

Skutki umorzonej pożyczki otrzymanej w związku z COVID-19

Na podstawie tarczy antykryzysowej mikroprzedsiębiorcy mogli otrzymać pożyczki na bieżące prowadzenie firmy. Wciąż pojawiają się jednak pytania dotyczące skutków podatkowych w przypadku umorzenia pożyczki.

Na jakiej podstawie wypłacić świadczenie chorobowe pracownikowi na kwarantannie

Osoba, wobec której inspektor sanitarny zdecydował o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, przechodzi ją razem z domownikami. Osoby współmieszkające również są objęte obowiązkiem odseparowania, z tym że dla domowników nie jest wydawana decyzja w tej sprawie.

Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę

Członkowie rodziny, którzy pozostają przymusowo w odosobnieniu, a są np. pracownikami, mają prawo do świadczenia chorobowego na ogólnych zasadach (wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek, w zależności od poziomu wyczerpania limitu 33 lub 14 dni łącznej niezdolności do pracy w roku kalendarzowym). Podstawą wypłaty świadczenia jest oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę. Oświadczenie trzeba wypełnić w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia kwarantanny i przekazać je pracodawcy (zleceniodawcy) albo do ZUS – przez PUE ZUS lub w formie papierowej.

Kary umowne i odszkodowania – czy zaliczysz do kosztów podatkowych

Na podstawie tarczy 4.0 podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych zapłacone kary umowne i odszkodowania m.in. z tytułu wad dostarczonych towarów, jeżeli wada powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego/stanem epidemii. W praktyce przepisy wprowadzają sporo niejasności.