Nowy sposób przeliczania wartości wyrażonych w euro

ADK 140

Ujednolicone zostały przepisy dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w euro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r., wprowadziła zasadę, że do ich przeliczenia stosuje się średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października.

Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 191/A/NBP/2015, średni kurs euro z 1 października 2015 r. wyniósł 4,2437 zł.

Zmiana przepisów

Problem: Zmieniły się przepisy dotyczące przeliczania na złote wartości wyrażonych w euro. Jakie wartości należy przeliczać według nowych zasad?

Rozwiązanie: Od 1 stycznia 2016 r. – zgodnie ze znowelizowanym art. 3 ust. 3 uor – wyrażone w euro wielkości związane z:

  • ustaleniem progu dla jednostki mikro osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (przedział 1,2 mln euro do 2 mln euro; art. 3 ust. 1a pkt 3 uor),

  • ustaleniem obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (próg 1,2 mln euro wskazany w art. 2 ust. 1 pkt 2 uor),

  • ustaleniem możliwości dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych dla osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich (próg 1,2 mln euro wskazany w art. 2 ust. 2 uor)

przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy. Poprzednio był to kurs ogłoszony 30 września poprzedniego roku.

Przepisy podatkowe

Zmiana ta wymagała także nowelizacji przepisów podatkowych. Wykorzystanie średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy wprowadzono do art. 24a ust. 6 ustawy o PIT oraz do art. 4 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepisy dotyczące przeliczania przychodów w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą (czyli według wyżej wskazanego brzmienia) mają zastosowanie po raz pierwszy do przeliczenia na walutę polską przychodów osiągniętych w 2015 r.

Autor: dr Katarzyna Trzpioła specjalista ds. finansów i rachunkowości, Wydział Zarządzania UW