Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT już od 2021 roku

Resort finansów chce od przyszłego roku objąć spółki komandytowe oraz wybrane spółki jawne opodatkowaniem CIT. Takie zmiany zakłada duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych.

Kadry i Płace

Pełna składka ZUS od każdej umowy zlecenia

Rząd planuje wprowadzić zmianę, która zakłada rozszerzenie zakresu umów zlecenia, od których ubezpieczeni będą zobowiązani opłacać składki ZUS. Wskutek zmiany, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia, które dotychczas nie płaciły składek ZUS od części swojego wynagrodzenia, zobowiązane będą do uiszczania tych należności.

Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy pracownik stara się o rentę

Płatnicy składek – z wyjątkiem zleceniodawców oraz osób fizycznych zatrudniających pracowników niewypłacających świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – są zobowiązani do współdziałania z pracownikiem w gromadzeniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczeń, w tym renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Ile wyniesie wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 roku

W projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 rok znajdują się informacje dotyczące wysokości odpisu na ZFŚS w przyszłym roku. Jaka będzie kwota odpisu?

VAT

Wyjaśnienie MF w sprawie ujmowania faktur uproszczonych w JPK_VAT

Minister Finansów wyjaśnił wątpliwości związane z obowiązkiem przedsiębiorców dotyczącym podania numeru NIP w transakcjach do 450 zł w celu uzyskania faktury. Objaśnienia dotyczą też wykazywania w nowym JPK_VAT wysokości podstawy opodatkowania i wysokości podatku należnego wynikających z paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone.

Stosowanie oznaczenia GTU_7 przez serwis napraw samochodów ciężarowych

Obowiązuje już rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Rozporządzenie to przewiduje wprowadzenie obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych towarów i usług oraz obowiązku wykazywania w ewidencji VAT oznaczeń dotyczących niektórych transakcji.

Import w deklaracji VAT-7 teraz może rozliczyć każda spółka

Po zmianach przepisów każdy importer może skorzystać z uproszczenia w VAT, tj. rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory wykazywali podatek należny w zgłoszeniu celnym, mogą zmienić formę rozliczenia.

Rachunkowość

Jakie jednostki są zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 rok

Każde sprawozdanie finansowe na życzenie jednostki może zostać zbadane przez biegłego rewidenta. W niektórych jednak sytuacjach istnieje obowiązek badania rocznych sprawozdań finansowych.

Jak księgować wypłatę z kapitału zapasowego dla wspólników

Zasady funkcjonowania kapitału zapasowego wynikają z przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych. Głównym celem tworzenia tego kapitału jest zapewnienie źródła finansowania straty bilansowej. W spółkach z o.o. jest on tworzony obowiązkowo z tzw. agio.

Podatki dochodowe

Więcej podatników skorzysta z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Zwiększony limit pozwalający na zastosowanie zryczałtowanego podatku dochodowego, nowe stawki ryczałtu – to tylko niektóre zmiany, jakie znalazły się w przygotowanej przez resort finansów nowelizacji ustawy o PIT i CIT.

Przygotuj się na nowości w cenach transferowych od 2021 roku

Przygotowana przez resort finansów duża nowelizacja ustaw o podatku dochodowym, oprócz opodatkowania CIT spółek komandytowych, wprowadza też zmiany dotyczące rajów podatkowych i dokumentacji cen transferowych.