11 kroków do wypełnienia wiążącej informacji stawkowej

WIS to zupełnie nowe narzędzie, które ma dać podatnikom większą pewność co do prawidłowego stosowania stawek VAT, właściwych dla danego towaru bądź usługi. W celu uzyskania wiążącej informacji stawkowej należy wypełnić specjalne do tego przeznaczony formularz, oznaczony jako WIS-W. Załącznikiem do niego jest formularz z oznaczeniem WIS-W/A.

ZUS

Czy do przychodu uprawniającego do ulgi wliczysz wartość dofinansowania z PFRON

Tak zwany mały ZUS plus obowiązuje od lutego, ale w praktyce wciąż sporo jest wątpliwości. W tekście zajmiemy się rozwiązaniem jednej z nich.

VAT

NIP zadecyduje o wystawieniu faktury podatnikowi VAT

Od 2020 roku przedsiębiorca może upomnieć się o wystawienie faktury tylko do paragonu zawierającego jego NIP w terminie do 15. dnia następnego miesiąca. Konsumenci, którzy nie są podatnikami VAT, o fakturę do paragonu mogą wystąpić, tak jak wcześniej, w ciągu trzech miesięcy.

Rachunkowość

Nierozliczone koszty ubezpieczenia samochodu – sprawdź księgowania

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane są koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Zgodnie z prawem bilansowym wszelkie ubezpieczenia rozliczane w czasie powinny być księgowane jak RM czynne i rozliczane miesięcznie w ciężar kosztów działalności rodzajowej. Co zrobić z nierozliczonym ubezpieczeniem auta?

Na sporządzenie sprawozdania jest czas do końca marca

Zbliża się termin sporządzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok. Zdarza się jednak, że firma nie dostarczyła niezbędnych dokumentów osobie sporządzającej bilans. Co zrobić w takiej sytuacji?

Podatki dochodowe

Sprawdź, jak postąpić przy zwrocie zaliczki

W sytuacji, gdy dojdzie do zwrotu zaliczki, to podatnik ma prawo do wystawienia faktury korygującej in minus. Ten, który otrzyma zwrot zaliczki, a następnie fakturę korygującą, jest zobowiązany do zmniejszenia VAT naliczonego w tym okresie rozliczeniowym, w który otrzymuje fakturę korektę. Obowiązku zmniejszenia VAT naliczonego nie będzie, jeśli podatnik nie odliczy VAT naliczonego z faktury zaliczkowej.

Sprawdź nowe regulacje dotyczące ulgi na złe długi w podatku dochodowym

Ulga na złe długi, porównując do odpisów aktualizujących wartość należności oraz wierzytelności odpisywanych jako nieściągalne, pozwala w sposób mniej niesformalizowany zmniejszyć obciążenie podatkowe w związku z nieuregulowanymi wierzytelnościami.

Jak rozliczyć dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać wsparcie na rozpoczęcie biznesu. Sprawdźmy, jakie ma to skutki podatkowe.

Kodeks spółek handlowych

Rejestr akcjonariuszy – nowa rzeczywistość dla spółek akcyjnych po nowelizacji ksh

Dnia 1 stycznia 2020 r. rozpoczął się bieg 12-miesięcznego terminu, w którym akcje każdej spółki akcyjnej i komandytowo-akcyjnej muszą zostać zdematerializowane. Oznacza to, że papierowe dokumenty akcji (w tym odcinki zbiorowe akcji) muszą zostać zastąpione zapisem cyfrowym.

Koronawirus a księgowość

Można uzyskać ulgę w zapłacie składek ZUS w związku z koronawirusem - sprawdź, jak

Firmy, które w związku z koronawirusem mają problemy z zapłatą bieżących składek do ZUS mogą skorzystać z uproszczonych form pomocy.