Ustalamy podstawę wymiaru składek za oddelegowanych pracowników

Przychód pracownika oddelegowanego pomniejszamy o równowartość diet za czas pobytu za granicą, ustalonych zgodnie z rozporządzeniem w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej. Pracodawca nie wypłaca oddelegowanemu diet, a jedynie odlicza ich równowartość od przysługującego mu wynagrodzenia.

ZUS

Koszty noclegu pracownika – co ze składkami ZUS

Poznaj stanowisko ZUS i dowiedz się, czy należy włączyć do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne koszty noclegów poniesionych przez pracownika, ale pokrytych ostatecznie przez pracodawcę.

VAT

E-faktura musi zawierać ustawowe elementy

Czy skutecznym wydaniem nabywcy faktury VAT jest także jej przesłanie w formie elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem i za pośrednictwem aplikacji mobilnej? W tej sprawie wypowiedział się organ podatkowy. Sprawdźmy jego stanowisko i komentarz eksperta.

Rachunkowość

Sprawdź, jak księgować nieodpłatne przekazanie wyposażenia do biura

Środki trwałe wyceniamy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Wartość nieodpłatnie otrzymanego składnika majątku stanowi przychód jednostki. O ile spełnia on definicję środka trwałego, jego wartość początkową ustalamy na podstawie cen rynkowych, a następnie rozpoczynamy jego amortyzację.

Podatki dochodowe

Ważny wyrok dotyczący zmiany stawek odpisów amortyzacyjnych

W wyroku o sygn. akt III SA/Wa 566/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o możliwości dokonywania zmiany stawek amortyzacyjnych do aktualnie amortyzowanych środków trwałych, także w stosunku do minionych lat podatkowych.

Nowe zasady rozliczania kosztów firmowych samochodów w 2019 roku

Wraz z początkiem nowego roku nadeszły zmiany dla wszystkich przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe do prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe regulacje najboleśniej dotknęły te przedsiębiorstwa, które rozliczają koszty eksploatacji samochodu na firmę, wykorzystując go jednocześnie w celach prywatnych. Jakie jeszcze nowości ustawodawca przygotował dla podatników?

Czy licencje refakturowane przez spółkę powiązaną zaliczysz w całości do kosztów

W przypadku grup kapitałowych licencje na programy komputerowe są nabywane często centralnie, przez wyznaczony podmiot. Następnie ich koszt, wynikający z faktury licencjodawcy niepowiązanego, jest refakturowany na spółki faktycznie korzystające z oprogramowania. Taki model rozliczeń może niekorzystnie wpływać na koszty uzyskania przychodów.

Ordynacja podatkowa

Księgi do kontroli firma udostępni w siedzibie lub miejscu ich prowadzenia

Przedsiębiorca, który przechowuje księgi podatkowe w znacznej odległości od swojej siedziby, nie będzie musiał obowiązkowo udostępniać ksiąg podatkowych w siedzibie organu. Na żądanie urzędnika udostępni księgi w swojej siedzibie albo w miejscu ich prowadzenia lub przechowywania.

Fiskus nieskutecznie zawiadamiał stronę o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Ustanowienie przez podatnika pełnomocnika w postępowaniu podatkowym oznacza konieczność doręczania korespondencji związanej z tym postępowaniem pełnomocnikowi. Tak wynika z uchwały NSA z 18 marca 2019 r., niezwykle ważnej dla podatników.