Od 1 stycznia 2019 r. więcej jednostek będzie prowadzić księgi

Od tego roku podatnik będzie informował o zamiarze dobrowolnego prowadzenia ksiąg rachunkowych w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym dobrowolnie prowadził księgi rachunkowe, a więc w zeznaniu rocznym za 2019składanym do 30 kwietnia 2020 r.

ZUS

Dokumentacja ZUS – zmiany od 2019 roku

Obowiązują już przepisy dotyczące nowych zasad prowadzenia akt pracowniczych na potrzeby ZUS. Regulacje pozwolą skrócić obowiązkowy czas ich przechowywania z 50 do 10 lat dzięki elektronizacji. Płatnicy chcący prowadzić dokumentację za pośrednictwem tzw. e-akt muszą przekazywać co miesiąc do ZUS nowy zakres danych, dochowując przy tym przewidzianych prawem wymogów, zwłaszcza w zakresie ochrony danych osobowych.

Podatki dochodowe

Od początku 2019 roku obowiązują zmiany w opodatkowaniu przychodów z budynków

Spośród wielu zmian w podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły od 1 stycznia 2019 r., warto pamiętać, że modyfikacji ulegają także przepisy dotyczące podatku od przychodów z budynków. Chociaż zmiany wynikają z ustawy nowelizującej z 15 czerwca 2018 r., to większość z nich weszła w życie od 1 stycznia 2019 r.

Nowe zasady przekazywania PIT-11 za 2018 rok

Po nowelizacji ustawy o PIT, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 r., wszyscy płatnicy, bez względu na wielkość, będą musieli przekazywać urzędom skarbowym informacje PIT-11. Skróci się też termin na wywiązanie się z tego obowiązku.

Konsekwencje zmian przepisów od 1 stycznia 2019 r. – praktyczne zestawienie

Od stycznia 2019 roku wszedł w życie ogromny pakiet zmian w prawie podatkowym. Część zmian to daleko idące modyfikacje obecnie istniejących przepisów (np. nowe rozliczenia samochodów służbowych i leasingowanych), a część to zupełne nowe rozwiązania, niespotykane wcześniej w polskim prawie podatkowym (np. kontrowersyjny Exit Tax czy ulga IP box dla innowacyjnych przedsiębiorstw).

Ordynacja podatkowa

Urzędnik ma szersze możliwości do zakwestionowania transakcji

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania może być stosowana, gdy głównym lub jednym z podstawowych celów dokonania czynności jest osiągnięcie korzyści podatkowej. Nie będzie to już czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

Inne przepisy

Pracownicze Plany Kapitałowe − nowy obowiązek pracodawców już obowiązuje

Obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie wprowadzany stopniowo. Najszybciej zostaną nim objęte podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na 31 grudnia 2018 r. Dla nich 3-miesięczny termin, w ciągu którego należy zawrzeć́ umowę̨ o prowadzenie PPK, będzie liczony od 1 lipca 2019 r. Ustawa o PPK już weszła w życie.