ADK 193

Jednolty Plik Kontrolny (JPK_VAT) teraz także dla mikroprzedsiębiorców

Wraz z końcem przyszłego miesiąca kończy się okres ulgowego traktowania najmniejszych firm pod kątem obowiązków związanych z JPK. Dlatego to już ostatni dzwonek, aby się do nich należycie przygotować.

ADK 192

Wyzbycie się majątku nie uchroni przed egzekucją długów składkowych przez ZUS

ZUS może dochodzić należności z tytułu składek od nieuczciwych dłużników także na drodze cywilnej, w drodze tzw. skargi pauliańskiej. Potwierdził to niedawno Sąd Najwyższy w wydanym przez siebie wyroku.

Przyciągasz klientów niższymi cenami, sprzedając im towary w zestawach? Spodziewaj się kontroli rozliczeń VAT

Sklepy, lokale gastronomiczne oraz inne podmioty oferujące swoim klientom towary sprzedawane w zestawach muszą liczyć się z tym, że ich rozliczenia wezmą pod lupę urzędnicy skarbowi.

ADK 194

Zobacz, czy ekwiwalent urlopowy może zmniejszyć wysokość świadczeń z ZUS

Wypłacony pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop stanowi przychód tej osoby podlegający obowiązkowi składkowemu, którego uwzględnienie może powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia przedemerytalnego.

Udostępnienie pracowników a odwrotne obciążenie w VAT

Usługi w zakresie udostępniania personelu na terenie budowy nie należy rozliczać zgodnie z mechanizmem odwróconego obciążenia w VAT. Nie są to bowiem roboty budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT.

ADK 195

Zobacz główne założenia  Krajowego Standardu Rachunkowości  „Działalność rolnicza” i przygotuj się na jego wprowadzenie

Komitet Standardów Rachunkowości pracuje nad nowym KSR dotyczącym działalności rolniczej. Sprawdź, jaki będzie zakres proponowanych regulacji, z projektem których można się zapoznać na stronie internetowej resortu finansów.

Zmieniony KSR nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych” już obowiązuje. Dowiedz się, jak go stosować w praktyce

Komitet Standardów Rachunkowości dokonał aktualizacji KSR dotyczącego rachunku przepływów pieniężnych. Nowelizacja ma dość ograniczony zakres.

ADK 197

Uwaga na konsekwencje motywowania pracowników! Ważne zmiany w PIT

Od nowego roku przychody z programów motywacyjnych w firmie nie są już traktowane jako pochodzące z kapitałów pieniężnych. To ważna zmiana nie tylko dla pracowników, ale również dla pracodawców. Sprawdź, dlaczego.

Przeczytaj, jak rozliczyć korektę błędnie wystawionej faktury przy odwrotnym obciążeniu w VAT

Od 1 stycznia 2017 r. w wyniku zmian w ustawie o VAT rozszerzony został katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Na ich podstawie mechanizm ten należy również stosować do usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców. Sprawdź, jak należy postąpić w przypadku, gdy taki podmiot wystawił fakturę z wykazaną kwotą VAT zamiast faktury „odwrotne obciążenie”. 

ADK 196

Zobacz, kto może opłacać uproszczone zaliczki na podatek w 2018 roku

Zaliczki na podatek dochodowy można także odprowadzać w formie uproszczonej. Jednak nie każdy przedsiębiorca skorzysta z tego przywileju.

Wewnątrzwspólnotową dostawę gazu trzeba wykazać nie tylko w deklaracji, ale również w pliku JPK_VAT

W sytuacji, gdy faktura dokumentująca dostawę konkretnych towarów została wystawiona przez kontrahenta zagranicznego przed dokonaniem ich dostawy, to obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wspomnianej dostawy.

ADK 191

Wpłata na konto spoza wykazu czynnych podatników VAT pozbawi Twoją firmę prawa do odliczenia kosztów

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów wydatku w części, w jakiej płatność została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego zawartego w wykazie podatników VAT czynnych.

Więcej deklaracji podatkowych bez podpisu kwalifikowanego

Ułatwienia dla podatników przy składaniu przez Internet niektórych deklaracji i podań, w tym dokumentów rozliczeniowych VAT, wynikają z przepisów, które weszły w życie z początkiem października.

ADK 186

Od 2018 r. łatwiej będzie zaliczać wydatki do kosztów uzyskania przychodów

Jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego wydatku do kosztów podatkowych z momentem jego księgowego rozliczenia – zakłada najnowszy projekt zmian w podatkach dochodowych.

Modyfikacja źródeł przychodów sprawi, że podatnicy zapłacą wyższy CIT

Na oddzieleniu dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów stracą niektórzy podatnicy, zyska za to fiskus.

ADK 188

Zobacz, dlaczego zarządzenie w sprawie inwentaryzacji warto wydać we wrześniu

Właściwie przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów jednostki, co jest podstawą prawidłowego sporządzenia przez nią sprawozdania finansowego za dany rok. Wiąże się ona z koniecznością wykonania wielu czynności i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Wstępem zaś do nich jest sporządzone przez kierownika jednostki zarządzenie w tej sprawie. 

ADK 189

Odwrotne obciążenie w VAT na podstawie oświadczeń nabywców to dopuszczalna praktyka

Odwrotne obciążenie w VAT na podstawie oświadczeń nabywców to dopuszczalna praktyka  Przepisy nie zakazują uzyskiwania od nabywców oświadczeń odnośnie do przeznaczenia oferowanych im towarów, pod kątem zasadności wystawienia przez sprzedawcę faktur z odwrotnym obciążeniem w VAT.

Nowe zasady opłacania składek na FGŚP od 5 września 2017 roku. Koszty zatrudnienia wzrosną

Po nowelizacji przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy składki na FGŚP trzeba będzie odprowadzać za większą grupę pracowników.

adk185

Od 1 lipca 2017 r. krótsza lista zwolnień przedmiotowych w VAT

Najnowsza nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług pozbawiła prawa do zwolnień wielu przedsiębiorców współpracujących z firmami z branż finansowej i ubezpieczeniowej.

adk179

Podatnicy mają od tego roku korzystny termin naliczania odsetek

W razie uchylenia decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia, termin 3-miesięczny należy liczyć – sumując czasookresy trwania postępowania przed organem pierwszej instancji – od dnia wszczęcia postępowania podatkowego do dnia doręczenia ponownej decyzji organu pierwszej instancji.

adk178

Jednorazowa amortyzacja oznacza 100 tys. zł dla firm

Minister rozwoju i finansów podjął pierwszy krok w kierunku korzystnej dla podatników zmiany zasad rozliczania w kosztach podatkowych odpisów amortyzacyjnych. Do rządowego centrum legislacji trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

adk177

Resort finansów zamierza wprowadzić podzieloną płatność w rozliczaniu VAT

Rząd zamierza wprowadzić mechanizm podzielonej płatności, czyli split payment, w którym płatność z faktury sprzedawcy będzie podzielona na kwotę netto oraz VAT. Pozwoli to urzędom na lepszą kontrolę przepływów VAT i zapobiegnie wyprowadzaniu pieniędzy z VAT za granicę.

adk176

Dokumenty elektroniczne będą dawały prawo do zwolnienia od akcyzy

Zwolnienia od akcyzy i stosowanie zerowej stawki, uzależnione jest m.in. od wystawienia dokumentu dostawy w formie papierowej. Zgodnie z projektem ustawy o uproszczeniach podatkowych dla przedsiębiorców, ma on zostać zastąpiony dokumentem elektronicznym.

adk183

Przedsiębiorcy od 2018 roku zyskają więcej na uldze B+R

W przyszłym roku w ramach ulgi podatkowej na badania i rozwój odliczana będzie maksymalna kwota 100 proc., a w przypadku centrów badawczo-rozwojowych nawet 150 proc. kosztów kwalifikowanych. Obecnie limit wynosi nie więcej niż 50 proc.

adk184

Minister opublikuje dane podatkowe największych podmiotów

Od 1 stycznia 2018 r. informacje o przychodach, kosztach, podatkach dochodach lub stracie największych podatników oraz podatkowych grup kapitałowych będą dostępne publicznie.

adk180

Spółki mogą uczestniczyć w systemie zwrotu VAT obcokrajowcom

Zwrot VAT podróżnym, w ramach tzw. systemu tax free jest możliwy, gdy zostanie zawarta umowa między podmiotem, który ma uprawnienia do dokonywania zwrotu, a sprzedawcą towarów.

Regulacje międzynarodowe uściślają sposób ujęcia zdarzeń po dacie bilansu

Ustawa o rachunkowości nie zawiera dokładnej definicji zdarzeń po dniu bilansowym. Bardziej precyzyjną definicję znajdziemy w międzynarodowych standardach rachunkowości.

adk181

Ulga na działalność badawczo-rozwojową zawiera odliczenie kosztów pracowniczych

Podmiot prowadzący działalność badawczo-rozwojową od 1 stycznia 2017 r. w ramach ulgi B+R może odliczyć maksymalnie 50% kosztów pracowniczych od podstawy opodatkowania CIT.

Strata ze zbycia wierzytelności obejmującej kaucję może być kosztem

W przypadku umów o roboty budowlane twierdzenia organów podatkowych o tym, że potrącenie kaucji gwarancyjnej jest odrębnym tytułem, mającym swe źródło w zawartej między stronami umowie kaucji, nie jest uzasadnione. Źródłem zatrzymania części wynagrodzenia przez inwestora jest najczęściej sama umowa o roboty budowlane, a nie umowa kaucji.

adk182

Zbiorcza faktura VAT dokumentuje wydatki z kart paliwowych

Karty paliwowe, które uprawniają do nabywania towarów oraz usług na stacjach paliw w formie bezgotówkowej może być księgowany na podstawie otrzymanej zbiorczej faktury VAT.

Zakup biletów od pośrednika nie podlega podatkowi w Polsce

Spółkę nie obciążają obowiązki związane z podatkiem u źródła, gdy nabycie biletów lotniczych nastąpi u krajowych pośredników. Spółka nie musi dysponować certyfikatem rezydencji linii lotniczej oraz sporządzać dla wypłacanych kwot informacji IFT.

adk175

Największe podmioty będą wykazywać dodatkowe informacje

Duże jednostki zainteresowania publicznego zostały objęte obowiązkiem sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, który wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości od 2017 roku.

Największe podmioty będą wykazywać dodatkowe informacje

Duże jednostki zainteresowania publicznego zostały objęte obowiązkiem sprawozdawczości związanej ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, który wprowadza nowelizacja ustawy o rachunkowości od 2017 roku.

adk174

Niezatwierdzonego sprawozdania nie należy składać z CIT-8

Zeznanie roczne CIT-8 muszą złożyć w urzędzie skarbowym do 31 marca 2017 r. podmioty, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Do składanego formularza nie trzeba jednak dołączać sprawozdania finansowego, gdy nie jest ono jeszcze zatwierdzone.

Podmioty powiązane muszą sporządzać dokumentację podatkową

Próg 2 mln euro, który zobowiązuje do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji lub innych zdarzeń jest odnoszony do przychodów lub kosztów jednego podatnika biorącego udział w transakcji, a nie do obrotów obu podmiotów powiązanych.

adk173

Objaśnienia mają wzmocnić ochronę prawną podatnika

Od początku tego roku wprowadzono do Ordynacji podatkowej instytucję wyjaśnień dotyczących praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie będą one dotyczyły wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmą również praktyczne ich zastosowanie wraz z podaniem przykładowych sytuacji.

adk172

Optymalizacja podatkowa została ograniczona

Zniesienie od 2017 roku zwolnienia z CIT funduszy inwestycyjnych zamkniętych ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Druga zmiana dotyczy uchylenia ochrony wynikającej z wydanych przed wejściem w życie klauzuli o unikaniu opodatkowania, interpretacji, gdy w danej sprawie możliwe byłoby jej zastosowanie.

adk171

Firma prowadząca działalność badawczo-rozwojową skorzysta na zmianach w CIT

Rozwiązanie zawarte w nowych przepisach podwyższają  kwoty maksymalnego odliczenia dla wszystkich kosztów kwalifikowanych na działalność B+R od podstawy obliczenia podatku.

adk170

Od 2017 roku obowiązuje wyższy próg dla ksiąg rachunkowych

Podmiot, którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za 2016 rok są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln euro może na zasadzie dobrowolności prowadzić księgi rachunkowe, gdy złoży zawiadomienie w terminie do 31 stycznia 2017 r.

adk169

Spółka objęta 15% podatkiem pozwala zaoszczędzić wyłącznie przy niskim dochodzie

Z 1 stycznia 2017 r. ustawodawca wprowadził nową 15% stawkę podatku. Według tej stawki (obniżonej względem podstawowej, bo wynoszącej 19%) opodatkowane są dwie kategorie podatników CIT: mali oraz rozpoczynający działalność.

Przy samofakturowaniu dokument sprzedaży wystawia nabywca

Zarówno polskie, jak i unijne przepisy o VAT przewidują wystawianie faktur przez nabywców towarów i usług, czyli tzw. samofakturowanie.