adk168

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w JPK od 2017 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Równolegle ze zaktualizowaną strukturą JPK_VAT, resort opublikował broszurę informacyjną wskazującą zakres zmian.

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany w JPK od 2017 roku

Ministerstwo Finansów opublikowało nową strukturę JPK dla ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Równolegle ze zaktualizowaną strukturą JPK_VAT, resort opublikował broszurę informacyjną wskazującą zakres zmian.

adk167

Spółki będą obliczać podatek od pracowników na nowych zasadach w 2018 roku

Rok 2018 ma przynieść rewolucję w rozliczaniu osób fizycznych, która będzie polegać na scaleniu płaconych m.in. przez pracowników podatku i składek na ubezpieczenia społeczne w jedną nową daninę. Skutki tej reformy odczują także pracodawcy.

Minister przedłuży zwolnienia z kas fiskalnych tylko na 2017 rok

Zwolnienie z kas rejestrujących dla określonych podatników obowiązuje tylko do końca tego roku. Jest już projekt nowego rozporządzenia ministra finansów, które wprowadza zwolnienia dla niektórych podmiotów oraz czynności, ale tylko na rok.

adk166

Wysokość udziałów wpływa na rozliczenia dochodów spółki kontrolowanej

Na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany udostępnić, w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, prowadzone ewidencje i rejestr zagranicznych spółek.

Reorganizacja służb podatkowych i celnych nastąpi od 1 stycznia 2017 r.

Ustawa reformująca organy podatkowe i celne wprowadza od 1 stycznia 2017 r. Krajową Administrację Skarbową. Zmiany mają dotyczyć nie tylko organizacji działających w tym zakresie służb, ale również stosowanych przez nie procedur.

adk165

W 2017 roku wzrosną limity w ustawach podatkowych

Od nowego roku wzrosną niektóre limity podatkowe, gdyż kurs euro z początku października, będący podstawą obliczeń jest wyższy niż w roku ubiegłym. Oznacza to, że w 2017 roku małym podatnikiem w PIT, CIT i VAT będzie przedsiębiorca, którego przychód w 2016 roku nie przekroczy 5.157.000 zł.

Od 1 stycznia 2017 r. mała firma przekazuje JPK z danymi VAT

Spółka zatrudniająca powyżej 10 osób, ale nieprzekraczająca progu 2 mln euro obrotów jest małym przedsiębiorcą, który ma obowiązek przekazywania danych do celów VAT w formie JPK od 1 stycznia 2017 r.

adk164

Oszuści poniosą wyższe kary za wyłudzenia VAT

Za wielomilionowe wyłudzenia VAT nieuczciwi podatnicy trafią do więzienia nawet na 25 lat – przewiduje przygotowany przez resort sprawiedliwości projekt zmian w kodeksie karnym.

JPK: czas na małe firmy

Spółka zatrudniająca powyżej 10 osób, ale nieprzekraczająca progu 2 mln euro obrotów jest małym przedsiębiorcą, który ma obowiązek przekazywania danych do celów VAT w formie JPK od 1 stycznia 2017 r.

adk163

Transakcje wykazuje się za okresy powstania obowiązku podatkowego

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów powinna zostać wykazana za okres rozliczeniowy, w którym transakcja miała miejsce, gdy podatnik VAT otrzymał list przewozowy przed wykazaniem sprzedaży krajowej w deklaracji .

adk162

Zapłata z rachunku uprawnia do zaliczenia wydatku do kosztów

Płatności dotyczące transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł dokonane bez pośrednictwa rachunku płatniczego nie zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

adk161

Inwentaryzacja zapasów została wyjaśniona przez komitet standardów

W zakresie nieuregulowanym w ustawie o rachunkowości pomocne przy ewidencji zdarzeń księgowych są Krajowe Standardy Rachunkowości. W ostatnio opublikowanym stanowisku zostały wyjaśnione problemy merytoryczne i organizacyjne, powstające przy przeprowadzaniu inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów.

adk160

Jednolity plik kontrolny pomoże w kontroli cen transferowych

Od kwietnia 2016 roku rozpoczęły się wzmożone kontrole w zakresie prawidłowości stosowanych cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Każda transakcja powinna odpowiadać naturalnym warunkom rynkowym – między innymi jej cena powinna być zbliżona do ceny rynkowej.

adk159

Brexit wpłynie na sposób rozliczeń VAT z Wielką Brytanią

Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może mieć skutki dla rozliczeń podatkowych. Czujni powinni być w szczególności przedsiębiorcy mający brytyjskich kontrahentów oraz podmioty powiązane kapitałowo.

adk155

Od 2017 roku będą większe odliczenia w uldze badawczo-rozwojowej

Ulga badawczo-rozwojowa została wprowadzona do ustaw o podatkach dochodowych z 1 stycznia 2016 r. Kształt przyjętych regulacji nie był dostatecznie dostosowany do realiów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców prowadzących działalność B+R Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało projekt, który wprowadza znaczące zmiany w tym zakresie i czyni ulgę bardziej atrakcyjną.

adk158

Zmiany w prawie bilansowym przyniosą uproszczenia mniejszym jednostkom

Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która ma obowiązywać od 2017 roku możliwi małym jednostkom łatwiejsze ustalanie kosztu wytworzenia na potrzeby sprawozdawczości finansowej.

adk156

Sprzedaż budynku może być zwolniona z podatku od towarów i usług

Kilkuletnie nieruchomości zabudowane mogą nie być opodatkowane VAT przy ich sprzedaży, gdy były oddane do użytkowania lub zasiedlone. Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia należy rozumieć używanie przez pierwszego nabywcę lub użytkownika, po wybudowaniu budynków lub budowli.

adk157

Nowa klauzula wprowadzona do regulacji podatkowych ma ograniczyć oszustwa fiskalne

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania ma uniemożliwić dokonywanie sztucznych i sprzecznych z przedmiotem i celem przepisu ustawy czynności w celu osiągnięcia korzyści podatkowej.

adk153

Sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu i urzędu skarbowego

Z końcem marca 2016 r upłynął termin sporządzania sprawozdań finansowych dla tych jednostek, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Kierownicy jednostek, odpowiedzialni za rachunkowość muszą teraz zadbać o to, aby zostały one zatwierdzone, a następnie złożone do właściwych organów.

adk154

Przedawnienie zobowiązania podatkowego nie zawsze po upływie 5 lat?

Zgodnie z podstawową zasadą, zobowiązanie podatkowe przedawnia się po upływie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Tym samym, przykładowo podatek dochodowy od osób fizycznych za rok 2010, przedawni się z dniem 2 stycznia 2017 r. (z uwagi na fakt, że 31 grudnia 2016 r. to sobota). Niemniej, mając na uwadze ostatnie orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego w przedmiocie nadawania podatkowym decyzjom nieostatecznym rygoru natychmiastowej wykonalności w sytuacji zbliżającego się upływu przedawnienia zobowiązania, realny wymiar przyjmuje ryzyko wydłużania terminu przedawnienia o kolejne 5 lat.

adk151

Nowe obowiązki informacyjne w cenach transferowych

Uszczelnienie systemu podatkowego poprzez utrudnienie wyprowadzania zysków za granicę za pomocą mechanizmu cen transferowych to cel zmian, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. Od początku tego roku natomiast weszły w życie przepisy dotyczące sprawozdania o wysokości dochodów i zapłaconego podatku. 

adk152

Składanie korekt zeznań CIT-8 już na nowych zasadach

Z końcem marca upłynął termin do złożenia zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. przez podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Może się zdarzyć, że jednostka już po przekazaniu wypełnionego CIT-8 do urzędu skarbowego zauważy w nim błędy wymagające poprawienia. W takim przypadku powinna jak najszybciej skorygować swoje zeznanie roczne.

Składanie korekt zeznań CIT-8 już na nowych zasadach

Z końcem marca upłynął termin do złożenia zeznań rocznych w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. przez podmioty, u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Może się zdarzyć, że jednostka już po przekazaniu wypełnionego CIT-8 do urzędu skarbowego zauważy w nim błędy wymagające poprawienia. W takim przypadku powinna jak najszybciej skorygować swoje zeznanie roczne.

adk150

Zasady unikania podwójnego opodatkowania przy wypłatach dywidend w 2016 roku

Początek 2016 roku dla wielu podatników wiąże się z wypłatami, jak też otrzymywaniem dywidend z tytułu zysku osiągniętego w 2015 roku – często są to wypłaty ze spółek z siedzibą poza RP. Ustawa o CIT określa zasady opodatkowania przy wypłatach dywidend czy też ich otrzymywaniu. Artykuł 20 ust. 6 tej ustawy jest wyrazem zastosowania w krajowym porządku prawnym metody zaliczenia proporcjonalnego jako podstawowej metody unikania podwójnego opodatkowania.

adk149

CIT-8 tylko do końca marca

Przedsiębiorcy będący podatnikami CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do końca marca br. powinni złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty za 2015 rok.

adk148

Podatek bankowy – czy uderzy tylko w banki

Od 1 lutego 2016 r. obowiązuje ustawa o podatku od niektórych instytucji finansowych. Nowy podatek (tzw. podatek bankowy) odczują przede wszystkim banki, a te z kolei sięgną do kieszeni klientów, podwyższając opłaty, marże kredytów, jak również obniżając oprocentowanie depozytów.

adk147

Nowe zasady korygowania deklaracji podatkowych

Od 1 stycznia 2016 r. nie ma obowiązku składania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Podatnicy i płatnicy mogą jednak złożyć ją dobrowolnie. W przypadku złożenia korekty gdy taka możliwość jest wyłączona, organ podatkowy musi pisemnie zawiadomić składającego korektę o jej bezskuteczności.

adk146

Podatnicy CIT mogą wybrać ustalanie różnic kursowych

Ustalanie różnic kursowych według metody rachunkowej jest możliwe po uprzednim zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, muszą to zrobić do 31 stycznia 2016 r.