adk145

Sprawozdanie firmy za 2015 rok

Sporządzając sprawozdanie finansowe należy stosować zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego określone w ustawie o rachunkowości.

adk144

Szeroka formuła solidarnej odpowiedzialności ucieszy oszustów

Planowana nowa ustawa o VAT wprowadza rozwiązania, które zasługują na krytykę. Szczególnie niebezpieczne dla podatników będzie wprowadzenie praktycznie bezwarunkowej odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania z tytułu VAT sprzedawców.

adk143

Trzeba zmienić politykę rachunkowości na 2016 rok

Do sprawozdań finansowych za 2016 rok będą miały zastosowanie przepisy znowelizowanej ustawy o rachunkowości. Firmy muszą więc wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości, które będą dostosowywały ją do nowych regulacji.

adk142

Ponad 170 zmian w Ordynacji podatkowej

Od stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej. Nowelizacja wprowadza przeszło 170 zmian w obowiązujących regulacjach, w szczególności zmienia przepisy o zawieszaniu biegu przedawnienia zobowiązań, doręczeniach i pełnomocnictwach oraz interpretacjach podatkowych.

adk141

Kontrowersje wokół zasad ujmowania korekt przychodów

Bez względu na przyczynę wystawienia faktury korygującej, wynikająca z niej korekta wielkości przychodu powinna zostać odniesiona do okresu, w którym wystawiono fakturę pierwotną, co uniemożliwia jej rozliczenie na bieżąco. W konsekwencji zwiększenia lub zmniejszenia przychodów podatkowych należy dokonywać wstecz. Przepisy regulujące tę kwestię zostaną jednak zmienione od 1 stycznia 2016 r.

adk140

Nowy sposób przeliczania wartości wyrażonych w euro

Ujednolicone zostały przepisy dotyczące przeliczania wartości wyrażonych w euro. Nowelizacja ustawy o rachunkowości, która weszła w życie 23 września 2015 r., wprowadziła zasadę, że do ich przeliczenia stosuje się średni kurs NBP ogłaszany na pierwszy dzień roboczy października.